Váš košík je prázdny
Domov > Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

Ako nakupovať na Garden-Life.sk

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi nakupujúcim a predávajúcim pri nákupe v e-shope "garden-life.sk" spoločnosti        AGL Ihriská, s.r.o. 

 

I. Základné ustanovenia 

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu:
AGL Ihriská, s.r.o.
So sídlom Kalvárska 10, 900 31 Stupava, Slovenská republika
prevádzka elektronického obchodu: http://www.garden-life.sk
IČO: 437 90 941
IČ DPH: SK2022472078
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 48697/B.

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou AGL Ihriská, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný emailový kontakt. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody obidvoch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

 

II. Nákup
Pri každom produkte nájdete stručný popis a cenu. Ak máte o produkt záujem, kliknutím na odkaz "do košíka" sa vám otvorí okno a v ňom potvrdíte odkaz "Pridať do košíka". Tovar už máte v nákupnom koši a môžete pokračovať v nákupe.
Ak ste už s nákupom skončili, obsah nákupného koša si môžete pozrieť kliknutím na odkaz "Zobraziť nákupný košík" v pravej časti stránky.
V košíku stále môžete meniť alebo odstraňovať položky.

Ak ste s nákupom spokojný, kliknite na "Objednať". Otvorí sa vám formulár, kde vyplníte svoje meno a presnú adresu doručenia/fakturácie. V prípade, že sa adresy nezhodujú, vyplňte do formulára dodaciu adresu a fakturačnú adresu uveďte do poznámky. Ak budeme zasielať objednávku na dobierku alebo kuriérom, je nutné uviesť aj telefónne číslo.

Nakoniec si vyberiete spôsob prevzatia alebo doručenia vášho nákupu. Ponúkame nasledovné spôsoby:

  • Osobné vyzdvihnutie - po telefonickom dohodnutí na čísle 0905 935 090, si budete môcť vašu objednávku vyzdvihnúť vo Výstavno-predajnej záhrade v Stupave. POZOR, v prípade objemovo náročnejšieho tovaru (detské ihriská a pod.) je možné si tento tovar vyzdvihnúť iba priamo v centrálnom depe v Bratislave-Petržalke. Túto možnosť Vám však systém priamo neponúka, preto je nutné sa o nej informovať VOPRED telefonicky resp. prostrednictvom kontaktného formulára. Pri vyzdvihnutí tovaru v centrálnom depe sa vyžaduje realizácia platby vopred.
  • Doručenie tovaru do 10kg Slovenskou poštou na dobierku s dobou doručenia cca. 2 dni od zaslania. V prípade dobierky je nutné do formulára uviesť okrem správnej korešpondenčnej adresy s PSČ aj svoje platné telefónne číslo.
  • Doručenie tovaru kuriérskou službou - cena závisí od hmotnosti objednaného tovaru. Presnú cenu doručenia vidíte v košíku.

Po skontrolovaní údajov na objednávke a jej odoslaní, bude táto zaslaná do nášho predajného systému. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo nejasnosti objednávky vás budeme kontaktovať. Všetky objednávky prijaté do systému považujeme za záväzné.
Objednávky okamžite spracovávame a v prípade, že máme objednaný tovar na sklade, zásielku odosielame najneskôr do 48 hodín od doručenia objednávky.

 

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

- Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a príp. vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 

- Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

- Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

- Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy - formulár na odstúpenie od zmluvy je možné získať TU, (kliknutím sa formulár zobrazí v novom okne),  zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to:

 

AGL Ihriská, s.r.o., Kalvárska 10, 900 31 Stupava.

 

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to v originálnom balení. Pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnej miere kupujúci.

 

IV. Reklamácie

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy, či kontaktu kupujúceho.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave. Ak áno, je povinný skontrolovať, či neprišlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť o ňom záznam na preberacom protokole aj v prípade, že na prvý pohľad nie je patrné poškodenie tovaru. O poškodení tovaru je povinný kupujúci informovať prepravcu i predávajúceho najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu info@garden-life.sk. Za škodu spôsobenú pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

Kupujúci zároveň stráca nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie poškodeného tovaru spôsobeného prepravou, ak prevzatie tovaru pracovníkovi kuriérskej služby potvrdí ako nepoškodené a bez vád. V takomto prípade budú jeho nároky považované za neopodstatnené a prípadné plnenie z takto nárokovanej reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 

 

V. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú upravené a sa riadia Reklamačným poriadkom.

 

VI. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 10 ods. 3) a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ako kupujúci odoslaním objednávky dávate súhlas, aby predávajúci - AGL Ihriská, s.r.o., IČO: 43790 941 (ďalej len predávajúci) ako správca údajov evidovala a spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom a Objednávkovom formulári na jej webovej stránke www.garden-life.sk (meno a priezvisko, adresa fakturačná, adresa dodacia, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa) v súlade s uvedeným zákonom. Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje ako aj údaje o nákupoch užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope predávajúceho na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ako kupujúci môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie písomne na adrese spoločnosti alebo e-mailom na info@garden-life.sk. Po zrušení registrácie v e-shope predávajúceho a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je predávajúci povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť dňom 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Zadaním emailovej adresy v registrácii na zasielanie informácií o novinách a akciách na stránke www.garden-life.sk v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete predávajúcemu svoj súhlas, počas celej doby platnosti súhlasu, na zasielanie ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách a novinkách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to písomne na adrese predávajúceho alebo v elektronickej podobe e-mailom na info@garden-life.sk. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom alebo Objednávkovom formulári budú poskytované sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim so predávajúcim ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti v súvislosti s vybavením objednávok. Beriete tiež na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a Objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov alebo vykonania auditu.

 

Beriete tiež na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

 

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

So sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka. č. 26367/B

 

TOPTRANS EU, a.s.
So sídlom: Na Priehon 50, 945 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

 

Super Trans s.r.o.

So sídlom: Betliarska 11, 851 07 Bratislava, IČO: 46223347, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka 79888/B  

 

Slovenská pošta, a.s.
So sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, Vložka. č. 803/S

 

VII. Záverečné ustanovenia 

Obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj v e-shope a platia od 1.4.2016. Všetky predchádzajúce znenia sa týmito Obchodnými podmienkami rušia. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, doplneným zákonom č. 84/2014 Z. z. v znení zákona č. 136/2014 Z. z., zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Firemné informácie
Kontakt

 info@garden-life.sk
 +421 905 935 090

Tvorba internetových obchodov - All4Shop