Váš košík je prázdny
Domov > Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

Ako nakupovať na Garden-Life.sk

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi nakupujúcim a predávajúcim pri nákupe v e-shope "garden-life.sk" spoločnosti        AGL Ihriská, s.r.o. 

 

I. Základné ustanovenia 

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu:
AGL Ihriská, s.r.o.
So sídlom Kalvárska 10, 900 31 Stupava, Slovenská republika
prevádzka elektronického obchodu: http://www.garden-life.sk
IČO: 437 90 941
IČ DPH: SK2022472078
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 48697/B.

 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou AGL Ihriská, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný emailový kontakt. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody obidvoch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

 

II. Nákup
Pri každom produkte nájdete stručný popis, predstavenie produktu spolu s fotodokumentáciou, príp. krátkym videom (ide len o ilustračné vyzobrazenie, pričom na obrázkoch môžu byť i predmety, ktoré nemusia byť súčasťou balenia, ako i farebné prevedenie príslušenstva tovaru, ktoré sa nemusí zhodovať s farebným prevedením dodávaneho tovaru a to najmä v prípade hojdačiek, šmýkačiek, krytiek na skrutky a iných herných doplnkov k ihriskám, či ochranných matracov trampolín a pod.), cenu a dostupnosť. Ak máte o produkt záujem, kliknutím na odkaz "do košíka" sa vám otvorí okno a v ňom potvrdíte odkaz "Pridať do košíka". Tovar už máte v nákupnom koši a môžete pokračovať v nákupe.
Ak ste už s nákupom skončili, obsah nákupného koša si môžete pozrieť kliknutím na odkaz "Zobraziť nákupný košík" v pravej časti stránky.
V košíku stále môžete meniť alebo odstraňovať položky.

Ak ste s nákupom spokojný, kliknite na "Objednať". Otvorí sa vám formulár, kde vyplníte svoje meno a presnú adresu doručenia/fakturácie. V prípade, že sa adresy nezhodujú, vyplňte do formulára dodaciu adresu a fakturačnú adresu uveďte do poznámky. Ak budeme zasielať objednávku na dobierku alebo kuriérom, je nutné uviesť aj telefónne číslo.

Nakoniec si vyberiete spôsob prevzatia alebo doručenia vášho nákupu. Ponúkame nasledovné spôsoby:

  • Osobné vyzdvihnutie - po telefonickom dohodnutí na čísle 0905 935 090, si budete môcť vašu objednávku vyzdvihnúť vo Výstavno-predajnej záhrade v Stupave. POZOR, v prípade objemovo náročnejšieho tovaru (detské ihriská a pod.) je možné si tento tovar vyzdvihnúť iba priamo v centrálnom sklade v Stupave. Túto možnosť Vám však systém priamo neponúka, preto je nutné sa o nej informovať VOPRED telefonicky resp. prostrednictvom kontaktného formulára. Pri vyzdvihnutí tovaru v centrálnom sklade sa vyžaduje realizácia platby vopred, resp. v hotovosti priamo na mieste.
  • Doručenie tovaru do 10kg Slovenskou poštou na dobierku s dobou doručenia cca. 2-4 dni od zaslania potvrdenia o vyskladnení objednaného tovaru. V prípade dobierky je nutné do formulára uviesť okrem správnej korešpondenčnej adresy s PSČ aj svoje platné telefónne číslo.
  • Doručenie tovaru kuriérskou službou - cena závisí od hmotnosti objednaného tovaru. Presnú cenu doručenia vidíte v košíku.
  • Doručenie ZDARMA - platí ibe v prípade doručenia kurierskou službou v rámci územia Slovenskej republiky. Dopravné náklady pre dovoz mimo územia SR je tak nutné overiť vopred v závislosti od cielovej destinácie ako i krajiny. 

Po skontrolovaní údajov na objednávke a jej odoslaní, bude táto zaslaná do nášho predajného systému. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo nejasnosti objednávky vás budeme kontaktovať. Všetky objednávky prijaté do systému považujeme za záväzné.
Objednávky okamžite spracovávame a v prípade, že máme objednaný tovar na sklade, zásielku odosielame najneskôr do 48 hodín od doručenia objednávky.

 

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

- Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a príp. vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 

- Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

- Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

- Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy - formulár na odstúpenie od zmluvy je možné získať TU, (kliknutím sa formulár zobrazí v novom okne), zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to:

 

AGL Ihriská, s.r.o., Kalvárska 10, 900 31 Stupava.

 

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to v originálnom balení. Pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnej miere kupujúci.

 

IV. Reklamácie

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy, či kontaktu kupujúceho.

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave. Ak áno, je povinný skontrolovať, či neprišlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť o ňom záznam na preberacom protokole aj v prípade, že na prvý pohľad nie je patrné poškodenie tovaru. O poškodení tovaru je povinný kupujúci informovať prepravcu i predávajúceho najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia a to telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu info@garden-life.sk. Za škodu spôsobenú pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

Kupujúci zároveň stráca nárok na prípadné uplatnenie si reklamácie poškodeného tovaru spôsobeného prepravou, ak prevzatie tovaru pracovníkovi kuriérskej služby potvrdí ako nepoškodené a bez vád. V takomto prípade budú jeho nároky považované za neopodstatnené a prípadné plnenie z takto nárokovanej reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 

 

V. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú upravené a sa riadia Reklamačným poriadkom.

 

VI. Ochrana osobných údajov

Zásady o ochrane osobných údajov nájdete TU.

 

VII. Záverečné ustanovenia 

Obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj v e-shope a platia od 1.4.2016. Všetky predchádzajúce znenia sa týmito Obchodnými podmienkami rušia. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, doplneným zákonom č. 84/2014 Z. z. v znení zákona č. 136/2014 Z. z., zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Tovar skladom
Rýchle dodanie
Živý ChatBot
Férový prístup

Tvorba internetových obchodov - All4Shop

Opýtať sa

Opýtať sa

* Položka je povinná!
* E-mailová adresa nie je v správnom formáte!
* Položka je povinná!
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).