Váš košík je prázdny
Domov > Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Nám, v spoločnosti AGL Ihriská, s.r.o., veľmi záleží na Vašom súkromí a dbáme aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie Zásad ochrany osobných údajov, ktoré opisuje náš prístup k uvedeným citlivým záležitostiam. Tento opis obsahuje informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje v súvislosti so zabezpečovaním, plnením a vybavovaním Vašich objednávok v našom e-shope zhromažďujeme, ako ich používame a ako sú u nás chránené, pričom Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je prevádzkovateľ a kto dotknutou osobou

Prevádzkovateľom e-shopu garden-life.sk ako správcom osobných údajov, ktorý týmto informuje a určil spôsob, rozsah a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť AGL Ihriská, s.r.o. so sídlom Kalvárska 10, 900 31 Stupava, IČO: 43790941, IC DPH: sk2022472078

 

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá nakupuje alebo sa zaujíma o tovar a služby poskytované prevádzkovateľom

Ktoré osobné údaje spracúvame

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje pre zabezpečenie plnenia služieb, ktoré poskytujeme a Vy od nás očakávate tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a chránili Vaše záujmy. Spracúvame tieto osobné údaje:
- meno, priezvisko, fakturačné údaje (ulica, mesto, PSČ, štát), adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa, informácie o Vašich nákupoch ako čo ste kúpili, ako ste zaplatili a akú formu doručenia ste zvolili, Vaše prihlasovacie údaje (meno a heslo)

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame najmä pre potrebu uzatvárania a plnenia zmlúv uzatvorených medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom, ktorých predmetom je dodanie Vami objednaného tovaru a služieb. Taktiež však i pre splnenie všetkých zákonných náležitostí, spracúvame osobné údaje pre účely účtovníctva, vybavovania príp. reklamácii, informovania o našich nových produktoch, či pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo riešia súdne spory a vykonávajú rozhodnutia.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva a dodržanie právneho záväzku a to najmä účtovného, daňového a archivačného (na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov), ako i záväzku pre poskytnutie zákonnej súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom a pod..
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania newslettera na Vašu e-mailovú adresu, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte.

Bezpečnosť a informácie o spracovaní osobných údajov

V rámci ochrany Vašich osobných údajov využívame všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti tak, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek neoprávnenej manipulácii a nakladaniu s nimi.
Nutné je však i podotknúť, že i keď sú osobné údaje poskytovane dotknutou osobou dobrovoľne, neposkytnutím osobných údajov nie je možné zmluvu medzi Vami a prevádzkovateľom uzavrieť a tak nie je možné poskytnúť tovar alebo službu z nej vyplývajúcu. Osobné údaje sú preto v tejto súvislosti nevyhnutné, pričom dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé údaje, za ktoré nesie zodpovednosť.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať informácie tretím osobám a to:

- za účelom dokončenia objednávkového procesu ako doručenie tovaru, zabezpečenia objednanej služby, poskytovania spotrebiteľského úveru, poskytovania služieb poisťovacích spoločností, služieb zákazníckej podpory
- za účelom po-predajných služieb ako hodnotenie spokojnosti zákazníka, zasielanie obchodných oznámení, vybavovania reklamácii, technická podpora a pod.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi, môžu byť dané k dispozícii aj iným partnerským spoločnostiam a to najmä za účelom naplnenia premetu kúpnej zmluvy a doručenia tovaru na adresu objednávateľa a to partnerom, ktorí sa na účely dopravy podieľajú:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

So sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka. č. 26367/B

 

TOPTRANS EU, a.s.

So sídlom: Na Priehon 50, 945 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

 

Super Trans s.r.o.

So sídlom: Betliarska 11, 851 07 Bratislava, IČO: 46223347, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka 79888/B 

 

Slovenská pošta, a.s.

So sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, Vložka. č. 803/S

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním

Právo na prístup k informáciám

Máte právo vedieť aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, na akú dlhú dobu, ako a kde ich získavame, komu ich postupujeme a aké ďalšie práva s tým súvisiace máte.

Právo na opravu

Nik nie je neomylný a ak náhodou zistíte, že Vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné , jednoducho ich opravte, doplňte alebo pozmeňte.

Právo na výmaz

V prípadoch, ktoré nie sú ošetrené legislatívou (zákonné výnimky) mate právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez zbytočného odkladu, pokiaľ je splnený jeden z nasledujúcich prípadov::
- Vaše osobné údaje už k plneniu na čo boli určené nepotrebujeme,,
- odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva a nemáte iný dôvod načo by sa tieto údaje ďalej spracovávali,
- máte dojem, že Vaše údaje spracúvame mimo súlad so všeobecne záväznými predpismi,
- namietať proti spracovaniu u osobných údajoch, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme.

Právo na obmedzenie spracovania

- ak sa domnievate, že o Vás spracovávame nesprávne osobné údaje, spracovávanie osobných údajov musíme tak obmedziť do doby, než sa overí ich správnosť a to keď:
- namietate presnosť spracúvaných osobných údajov,
- spracovávanie Vašich osobných nie je podložené právnym základom a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať iba obmedzenie ich spracovávania,
- údaje spracovávame nad rámec potreby ich spracovania a nie sú pri plnení na čo boli poskytnuté potrebné, no sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
- namietate spracovávanie Vašich osobných údajov, kedy do doby overenia či je Vaša námietka oprávnená je spracovávanie osobných údajov pozastavené.

Právo na prenos

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, bezodkladne prestaneme vaše osobné údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovávaní Vašich osobných údajov alebo ich spracovávanie je, alebo bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiac s ochranou osobných údajov,

Uplatnenie práv

Uplatniť Vaše práva je možné kontaktovaním povereného zástupcu prevádzkovateľa a to v písomnej forme zaslaním mailu (sluzby@garden-life.sk), alebo formou bežnej korešpondencie na zaslanej adresu prevádzkovateľa.
Pre on-line podanie žiadosti je možné taktiež využiť kontaktný formulár.
Taktiež je možné si uplatniť Vaše práva zákonom ustanoveným spôsobom adresovaným dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

 

Tovar skladom
Rýchle dodanie
Živý ChatBot
Férový prístup

Tvorba internetových obchodov - All4Shop

Opýtať sa

Opýtať sa

* Položka je povinná!
* E-mailová adresa nie je v správnom formáte!
* Položka je povinná!
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).