Váš košík je prázdny
Domov > Reklamácie


Reklamačný poriadok

Vymedzenie pojmov: 

Podmienky reklamácii a reklamačných konaní boli spracované podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahujú sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácie"). 

 

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť AGL Ihriská, s.r.o., so sídlom Kalvárska 10, 900 31 Stupava, Slovenská republika
IČO: 437 90 941, IČ DPH: SK2022472078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka: 48697/B. 

 

Kupujucí je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo fyzická, resp. právnická osoba - podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavreli zmluvu o kúpe tovaru.

 

Fyzické a právnické osoby - podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky sa môžu od podmienok záruky pre spotrebiteľov líšiť a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - podnikateľom sú upravené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Postup pri doručení tovaru: 

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave. Ak áno, je povinný skontrolovať, či neprišlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť o ňom záznam na preberacom protokole a to aj v prípade, že na prvý pohľad nie je patrné poškodenie tovaru. O poškodení tovaru je povinný kupujúci informovať prepravcu a zároveň i predávajúceho, najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho prevzatia a to prostredníctvom kontaktného formulára, alebo telefonicky na tel.spojení +421 905 935 090. Za škodu spôsobenú pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

Záručné podmienky:

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie dohodnuté inak a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a potvrdenia adekvátnych dokladov súvisiacich s predmetom kúpy (ďalej len "tovar") oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí výlučne pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľ, záručná doba trvá 12 mesiacov.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru, alebo jeho časti za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude o tejto výmene vykonaný záznam spolu s uvedením popisu meneného tovaru, resp. jeho časti. Prípadné ďalšie reklamácie sa však uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba v prípade, že v rámci výmeny sa jednalo o nový tovar.

 

Všetky preukázateľne uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci-spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci-spotrebiteľ má nárok namiesto odstránenia vady požadovať príp. výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len jeho časti, výmenu tejto časti, no to iba za predpokladu, že týmto predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Na druhej strane má však predávajúci možnosť namiesto odstránenia vady ponúknuť kupujúcemu-spotrebiteľovi výmenu závadnej časti za nezávadnú, ak s tým však kupujúci súhlasí.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci-spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu-spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci-spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci-spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Predávajúci poučil kupujúceho-spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a to tak, že podmienky uplatnenia si príp. reklamácii sú umiestnené podstránke e-shopu predávajúceho a kupujúci-spotrebiteľ ma možnosť si ich prečítať ako v čase pred odoslaním objednávky, tak i počas využívania zakúpeného tovaru.

Uplatnenie reklamácie:

Pre úspešné spracovanie reklamácie platia nasledovné podmienky:

- Ak je potrebné tovar reklamovať, zistené vady je kupujúci povinný oznámiť čo najskôr predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára, alebo e-mailom na adresu: info@garden-life.sk, pričom reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:
 • aký tovar reklamujete - názov, prípadne typ,
 • dôvod reklamácie,
 • v pripade, ak to charakter tovaru vyžaduje, fotodokumentáciu poškodených, či nefunkčných častí,
 • dátum nákupu - číslo objednávky.
Záruka sa vzťahuje na akékoľvek chyby pripísané výrobným alebo montážnym nedostatkom. Nevzťahuje sa na vady, ktoré boli spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou či skladovaním. Tovar, ktorý kupujúci reklamuje je potrebné vrátiť spolu s dokladom o jeho zakúpení. V prípade zistenia výrobnej vady bude tovar alebo jeho časť vymenená za nezávadný kus. V prípade, že to nie je možné, kupujúcemu budú peňažné prostriedky vrátené v plnej výške. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii výrobcu
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • bežným opotrebením veci (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nie je možné považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať,
 • prirodzenou zmenou vizuálneho prejavu a správania sa častí tovaru a to najmä drevených dielov, ako organického materiálu (praskliny, trhliny a pod.) a zároveň zachovania jeho pôvodných funkcií a účelu, 
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

V prípade ak nebol kupujúci-spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom akým bola vybavená jeho reklamácia, príp. boli porušené jeho práva, svoju žiadosť o nápravu môže zaslať e-mailovú adresu kupujúceho sluzby@garden-life.sk. Ak bude i na túto možnosť odpovedané zo strany predávajúceho zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, prípadne kupujúci-spotrebiteľ nebude ani s takto navrhovaným riešením spokojný, potom je možné na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov využiť kupujúcim-spotrebiteľom právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môže byť podaný spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu je možné využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Kupujúci-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho-spotrebiteľa aj odmietnuť a to napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Kupujúci-spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať kupujúci-spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 

 

Tovar skladom
Rýchle dodanie
Živý ChatBot
Férový prístup

Tvorba internetových obchodov - All4Shop

Opýtať sa

Opýtať sa

* Položka je povinná!
* E-mailová adresa nie je v správnom formáte!
* Položka je povinná!
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).